Meaning and Origin of: Buffone

Family name origins & meanings

  • Italian : nickname from buffone ‘buffoon’, ‘joker’.